Google
Fumes o Estudies?
Portada  //  FAQs

L'equip ITACA respon a les preguntes més freqüents sobre el projecte. 

Per què s’ha d’avaluar? Per què no s’implanta directament?

L’objectiu de l’estudi és avaluar la intervenció, precisament perquè no se sap si funcionarà millor que el que es feia fins ara.

La intervenció que proposam suposa anar una mica més enllà en la prevenció del tabaquisme i implicar a tota la comunitat educativa (professors, centre escolar i famílies) des del centre escolar i per tant suposa un esforç més respecte al que es feia fins ara.

A l’àmbit educatiu els recursos materials, econòmics i humans són limitats, per tant abans d’instaurar de forma generalitzada un prometedor programa preventiu, a més d’avaluar la seva factibilitat i grau d’acceptació, és imprescindible avaluar la seva efectivitat.

Per a què serveix aquesta web?

En aquesta web podreu trobar informació sobre el disseny i el desenvolupament de l'estudi ITACA. Tot i que la utilitat principal és la de proporcionar als centres escolars, als professors, a les famílies i alumnes i als professionals sanitaris una eina per facilitar la correcta implementació de la intervenció destinada a disminuir la prevalença del tabquisme entre els adolescents.

Per poder accedir a la totalitat dels recursos de la Web l'usuari s'ha de registrar amb una contrasenya que es proporciona als centres intervenció.

Quines novetats aporta aquest projecte?

Les principals novetats del programa de prevenció que proposam radiquen en la continuïtat al llarg de tota la ESO i que una part molt important del programa treballa en l’entorn proper de l’adolescent (famílies i professorat).

Fumen molt els adolescents?

En un estudi realitzat a les Illes Balears durant l’any 2009 es va observar que un 20% dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) fumen de forma regular.

more info (+)

Fumen molt els adolescents?Tot i que el tabac no provoca de forma inmediata totes les malalties relacionades, és precisament l’edat en la que s’estableix l’addicció a la nicotina, per això la prevenció de l’inici de consum constitueix un element clau en el control de l’actual epidemia de tabaquisme.

Per què ens centrem en el tabac?

Alumna-professoraLa prevenció de l’inici del tabaquisme és un dels majors reptes de la salut pública en el nostre entorn atès que constitueix la principal causa de mortalitat evitable en els països desenvolupats. Actualment, aproximadament un de cada quatre adults del nostre entorn fuma.

Quan s’obtindran resultats?

La primera enquesta de seguiment sobre tabaquisme en adolescents es realitzarà en els centres del grup control i intervenció als 3 i als 6 anys d’haver iniciat l’estudi, quan els alumnes tinguin entre 15-16 anys en la primera avaluació i entre 18-19 anys en la segona. Per tant, com que l’estudi s’inicia en el curs 2011-2012, els primers resultats s’obtindran en el curs escolar 2014-2015 i els resultats definitius en 2017-2018.

Com s’obtindran resultats?

Aquest estudi pretén analitzar si en els centres on s’aplicarà una nova forma d’abordar el tabaquisme (grup intervenció), els adolescents fumen menys que en el grup en què es realitzarà un abordatge de la prevenció de tabaquisme tradicional (grup control).

Per a conèixer el percentatge de fumadors entre els adolescents dels centres control i intervenció s’utilitzarà una enquesta que ompliran els adolescents en el medi escolar. Posteriorment es compararà el percentatge de tabaquisme entre els centres del grup intervenció i control.

Què han de fer els IES control?

Els centres control han de seguir amb les activitats que realitzaven habitualment per tal d’abordar el tema del tabaquisme i/o drogues en els adolescents. Actualment la majoria d’IES fan alguna activitat relacionada amb el tabac i/o les drogues.

Si es demostra que la intervenció que proposam és efectiva en la reducció del tabaquisme s’oferirà i facilitarà que el grup control apliqui també a la intervenció.

El paper del grup control és indispensable en aquest estudi. Els estudis que es realitzen sense grup control, o els que no fan assignació aleatòria de grups, no poden garantir que els canvis que es produexin siguin conseqüència de la intervenció aplicada. Només amb el grup control de referència podríem demostrar que realment és la intervenció la que té efecte sobre el tabaquisme dels alumnes i no altres factors que es puguin produir durant el desenvolupament de l’estudi, com per exemple una reducció generalitzada de tabaquisme a la població.

Com s'han seleccionat els IES?

Per tal de facilitar les activitats dirigides a les famílies i afavorir els canvis a nivell comunitari s’han seleccionat tots els municipis de Mallorca de menys de 100.000 habitants i la totalitat de municipis de Menorca. A la majoria de municipis seleccionats només hi havia un sol IES, en els casos en que hi havia més d’un es va escollir un dels dos aleatòriament deixant l’altre com a reserva.

Com s’han assignat els centres al grup control o intervenció?

Cada un dels centres que van acceptar participar va ser aleatòriament assignat al grup control o intervenció, és a dir a l’atzar.

En què consisteix la intervenció?

La intervenció que proposam compta amb diferents components i està dirigida a adolescents, professors i famílies. Es realitzen múltiples activitats integrades en el currículum escolar al llarg dels 4 nivells (1er, 2on, 3er i 4rt) d’Educació Secundària Obligatòria, a més d’altres activitats complementàries que es realitzen amb la col.laboració de les famílies.

more info (+)

Per poder proporcionar coherència al conjunt d'accions consideram essencial que el programa es dugui a terme al llarg de tota l'ESO, és a dir, que no siguin activitats puntuals i també que es complementi amb activitats realitzades a la comunitat, especialment a l'entorn proper a l'adolescent.

Amb la finalitat d’evitar la duplicació d’esforços i despeses innecessàries pretenem coordinar i integrar tots els recursos ja existents i no substituir les activitats preventives que s’estiguin fent actualment en els centres.

Què és ITACA?

Que es ITACA? És un estudi que es realitza a 22 Institus d’Ensenyança Secundària (IES) de Balears que té com a objectiu avaluar l’efectivitat d’una intervenció per disminuir la prevalença de tabaquisme a la població adolescent.

Visitants a ITACA

Hi ha 40 convidats i cap membre en línia

Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els articles, imatges i qualsevol altre material, són propietat del projecte ITACA (FISIB) o d'algun centre col·laborador vinculat a aquest, o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests materials a FISIB - Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears.


Tots els drets estan reservats.

Institució Promotora

 FISIB

El projecte ITACA ha estat promogut per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, FISIB.

Institució Finançadora

Instituto  de Salud Carlos III

Projecte avaluat i finançat pel FIS (Fondo de Investigación Sanitaria) del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

Institucions Col·laboradores

Area Salut Menorca Conselleria d'Educació Atencio Primaria Conselleria Salut
Consell Insular Menorca PADIB UIB IREFREA